Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů.

Nájem dopravního prostředku

Vozidlo smí používat pouze organizace či nájemce uvedený ve smlouvě o nájmu za vozidlo ručí vždy konkrétní osoba uvedená ve smlouvě. Pronajatý dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit v čase sjednaném v nájemní smlouvě. Vozidlo se vrací zásadně s plnou nádrží pohonných hmot, se kterou se zároveň najímá. Vozidlo se půjčuje i vrací v čistém stavu. Případné náklady spojené s čištěním a mytím vozidla se doúčtují. Jednorázový poplatek je účtován vždy a nezbavuje nájemce vrátit vůz uklizen. V případě, že nejsou připlaceny asistenční služby, hradí veškeré výdaje nájemce např. výjezd mechanika+odtahové služba.

Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je povinen:

 1. Chránit půjčené vozidlo před poškozením, nadměrným opotřebením, ztrátou nebo zničením
 2. Kontrolovat stav, případně teplotu provozních kapalin
 3. Používat výhradně předepsané druhy pohonných hmot, maziv, olejů, chladící a brzdové kapaliny.
 4. Jakoukoli závažnou poruchu neprodleně oznámit provozovateli a přistavit vozidlo k opravě 
 5. Každou jízdu do zahraničí ohlásit předem provozovateli.
 6. Při nehodě zaviněné řidičem pronajatého vozidla, nehodě neohlášené, jakémkoliv poškození vozu, vloupáni do vozu, poškození oken, odření vozu uhradit spoluúčast ve výši 10 000,00 CZK (rozumí se zaviněné nehody bez doložení a přiznání viníka viz euroformulář o nehodě. Doporučujeme vůz vyfotit před pronájmem, příp. poškození škrábnutí apod. V případě nehody doporučujeme fotit nehodu. V případě totální škody či odcizení vozu uhradit spoluúčast ve výši 10% z kupní ceny vozu. Platí při zavinění nehody, pokud je doložena potvrzen viník nehody.
 7. Nevztahuje se na použití alkoholu či drog v tomto případě platí úhradu celé škody nájemce.

Nájemci není dovoleno:

 1. Provádět na karoserii a funkčních částech vozidla jakékoliv úpravy a zásahy bez předchozího souhlasu pronajimatele
 2. Ponechávat doklady pro provoz vozidla v zaparkovaném vozidle, včetně všeho co by mohlo způsobit vykradení vozu.(osobní věci, navigace apod.)V případě takové události jsou tyto skutky vyloučeny z pojistného plnění i asistenčních služeb. Asistenční služby se vztahuje pouze na nehody či nepojízdný vůz.

Pojištění pronajatého vozidla

Pronajímatel platí základní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a pojištění pro případ poškození, zničení nebo zcizení motorového vozidla a to v rozsahu stanoveném platnými zákonnými předpisy a pojistnými podmínkami pojišťovny. Toto pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovením příslušného paragrafu vyhlášky Ministerstva dopravy ve znění zákona č.411/2005 a č.226/2006 sbírky používáním alkoholických nápojů nebo narkotik řidičem před nebo během jízdy a na škody, které vznikly z důvodů nedodržení technických podmínek u provozních norem vozidla, podmínek půjčení vozidla nebo pojistných podmínek. Další druhy pojištění nebo připojištění platí nájemce. U pojistných událostí, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nároky ze základního pojištění, je nájemce povinen tuto pojistnou událost neprodleně oznámit písemně pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny proti pronajímateli uplatněn proti nájemci. Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči nájemci.

Nehody a škody

Jakákoliv nehoda poškození nebo zcizení vozidla musí být oznámena pronajímateli a následně sním i orgánům Policie ČR. U pronajatých automobilů neplatí výjimka škod do 100 000CZk.

Proto vždy volejte policii!!!

Práva a povinnosti pronajímatele

 Pronajímatel je povinen:

 1. Předat nájemci vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání a s vybavením podle platných předpisů / zejména podle platné vyhlášky Ministerstva dopravy.
 2. Předat nájemci všechny doklady nutné pro provoz vozidla.
 3. Seznámit nájemce se všemi technickými a provozními pokyny výrobce, platnými pro vozidlo příslušné značky a typu.
 4. Předvést funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení.

Pronajímatel má právo:

 1. Při závažném nebo opakovaném porušení podmínek o nájmu dopravního prostředku odstoupit od uzavřené smlouvy s okamžitou platností.
 2. Uplatnit u nájemce náhradu způsobené škody zejména při defektu pneu jakéhokoli poškození pneu náhrada se stanoví dle ceníku poškozené pneu+pneuservisu.
 3. Při poškození nebo nadměrném znečištění vozidla, které neodpovídá běžnému použití a provozu, požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí vozu.
 4. Při ztrátě nebo poškození některého z dokladů předepsaných pro provoz vozidla a předaných nájemci účtovat náklady na jeho obnovení.
 5. Odmítnout nebo ukončit nájem není-li záruka, že vozidlo bude obsluhováno s potřebnou odborností.
 6. Při předčasném ukončení smlouvy ze strany pronajímatele tak i nájemce zaniká nárok na vrácení úplaty.
 7. Upozorňujeme, že některé jízdy mohou být monitorovány.

Úplata a penále z prodlení

Veškeré splátky se provádějí před obdobím, za které jsou určeny, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

U dlouhodobých pronájmů bude nájemné fakturováno za jeden měsíc pronájmu vždy na začátku měsíce. V případě prodlení termínu splátky má provozovatel právo účtovat uživateli penále z prodlení ve výši 0.5% celkové částky za každý kalendářní den / paragraf 735 a 502 OZ /Sazba se určuje podle typu pronajatého vozidla a délky pronájmu.